Woorden bezitten krachten

“Niet wat de mond ingaat, maakt een mens onrein maar wat de mond uitgaat want dat komt uit het hart” (Jezus in Math. 15:1-20)

 

      Taal verbeeldt, taal vergeeft, taal vermaakt, taal verzacht, taal vereeuwigt, taal verheldert, taal verrijkt en taal verzoent. Maar ook: taal verbiedt, taal verhardt, taal verkettert, taal verleidt, taal vernedert, taal veroordeelt, taal vervreemdt en taal verwart. Meer dan alles, taal creëert en verbindt. Genesis zegt niet voor niets dat orde uit chaos is ontstaan door het woord. Taal is met onder meer dans, muziek en kunst de levende expressie van een cultuur. Wat is een cultuur meer dan een unieke eenheid van diversiteit? Die diversiteit komt tot uiting in een onmetelijk spectrum aan vibraties van geuren, kleuren, klanken, smaken en vormen die gedachten, gevoelens en emoties omzetten in taal. Daardoor blijft taal zich altijd ontwikkelen. Het is vooral de potentie om gebruik te kunnen maken van dat onmetelijke spectrum aan vibraties dat de mens het hoogtepunt van de schepping laat zijn, ook al komt uit wetenschappelijk onderzoek steeds meer informatie dat niet alleen dieren maar ook planten en bomen wel degelijk met elkaar communiceren in de vorm van uitwisseling van informatie. De bewering van de Indiaanse cultuur dat de mens de mogelijkheid bezit om te “communiceren” met alles wat bezield is in de natuur, wordt steeds minder als iets belachelijks beschouwd. Het oorspronkelijke holistische denken begint daarmee gelukkig weer enigszins terug te keren.

      Ook al verdwijnen tegelijk met culturen veelal ook hun talen, er worden nog steeds zo`n 6.500 gesproken in de wereld. De reden van dat grote aantal moet niet gezocht worden in het Bijbelse verhaal van de Toren van Babel dat een andere, meer symbolische achtergrond heeft, maar in de natuurwetten die allen streven naar veelzijdigheid als noodzaak voor behoud en ontwikkeling van leven en bewustzijn. Zo werden er in Noord Amerika voor de kolonisten arriveerden meer dan 250 verschillende talen door de Indiaanse bevolking gesproken. Dat is onder andere gerelateerd aan hun nomaden bestaan want taal is inherent aan een cultuur verbonden door de unieke combinatie van vibraties van bepaalde omgevingsfactoren zoals grond, klimaat, waterstromen, flora en fauna. Daaruit ontstaat een bepaalde klederdracht, voeding, dans, muziek, kunst en gewoonten en daarmee ook taal. In iedere taal zit dan ook unieke kennis opgebouwd die, als een taal of dialect verdwijnt, ook die kennis laat verdwijnen. Zo kennen bijvoorbeeld de Saami, een volk in Noord Scandinavië vele verschillende woorden voor sneeuw. Hoe dieper de kennis gaat van iets door jezelf daarmee te verbinden, hoe meer verfijning in woordgebruik en des te hoger het bewustzijn. Het is om die reden helemaal geen goede ontwikkeling als iedereen in de wereld slechts één taal zou spreken zoals vaak wordt gepropageerd. Daarentegen is uit onderzoek gebleken dat het aanleren en onderhouden van meerdere talen juist heel goed is voor het tegengaan van neurologische ziekten zoals Alzheimer. Taal geeft kracht en bewustzijn en om een volk of een bepaalde cultuur te onderdrukken is dan ook vaak overgegaan tot het verbieden de eigen taal te spreken zoals gebeurd is met de Noord Amerikaanse Indianen of tot boekverbranding zoals in Nazi Duitsland. We zijn ons echter niet meer bewust hoeveel scheppingskracht er achter het gebruik van taal verborgen zit. Om te beginnen zijn we de diepere betekenis van vele woorden vergeten. Zo is die bijvoorbeeld van het Engelse woord Opportunity, “open portal to unity” en van het woord emotion, “energy in motion”. Energie is natuurlijk altijd in beweging maar de emotionele energie van woede of vreugde is dat in verhevigde mate. Maar ook de kracht van een naam was al bekend bij de Grieks/Romeinse cultuur in het gezegde “nomen est omen”. Daarmee werd duidelijk gemaakt dat als je een bepaalde naam hebt, je ook (een deel van) die kracht bezit. Shakespeare besefte dat maar al te goed met zijn "what`s in a name”.

      Uit psychologisch onderzoek en de leer van synesthesie (vermenging van zintuigen) blijkt dat letters en woorden naast onder andere een bepaald gevoel zoals rond of stekelig, ook een bepaalde geur of kleur kunnen vertegenwoordigen. Al in het oude Egypte was bekend dat kleuren door hun specifieke vibraties kunnen helen. Volgens de natuurwet van de Analogie zou dat betekenen dat woorden ook kunnen helen. Algemeen bekend is dat slaapliedjes kinderen echt tot rust kunnen brengen en moed inspreken wel degelijk helpt. Dat inzicht geeft weer hoop op de noodzaak voor een meer complementaire geneeskunde.  

     Communiceren is nodig om onszelf een beeld te kunnen vormen van de werkelijkheid en tegelijkertijd een werkelijkheid te schetsen zodat anderen hun beeld daarop kunnen vormen. Dus eigenlijk communiceren we om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. Hoe meer verschillende frequenties daarbij gebruikt worden, des te geslaagder is de communicatie. Vandaar het spreekwoord “iets in geuren en kleuren vertellen” waarbij naast de vibraties van klank, ook die van kleur en geur worden gebruikt. De juiste samenstelling van woordkeuze, klemtoon, ritme, intonatie, stemvolume en melodieusheid zorgt ervoor dat je door de daarmee opgewekte emotie een ware belevenis oproept. Daarentegen is liegen of het verdraaien van de werkelijkheid een van de Tien Geboden om niet te doen. Het wijze spreekwoord zegt dan ook dat “je liegt dat je zwart ziet”, dat wil zeggen dat je woorden geen kleurherkenning meer afgeven, dus geen licht bevatten en “dood” zijn. Als je daarentegen de waarheid zegt, dan “beken je kleur”. De spirituele achtergrond van liegen ligt in het bewust aan de ander onthouden van de werkelijkheid en dat heeft karmische consequenties waar we niet genoeg bij stilstaan. Het is daarom altijd beter om niets te zeggen dan onwaarheid te spreken vandaar het spreekwoord “spreken is zilver maar zwijgen is goud”. Dat laatste slaat ook nog op een ander element van communicatie. Een groot deel van onze communicatie, beweerd wordt zelfs zo`n tachtig procent, gebeurt non-verbaal op een onbewust niveau. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat als we iemand voor het eerst zien, al een belangrijk deel van onze mening wordt gevormd op uiterlijke kenmerken en het “aanvoelen” van het innerlijk, de aura. Omdat die twee met elkaar in verband staan kunnen we inderdaad een redelijk beeld krijgen. Daarna zorgt onder andere de stem voor een bevestiging van die eerste indruk of voor het eventueel moeten bijstellen daarvan. Iedereen heeft een unieke stem dat veel van ons karakter prijsgeeft. Dus ook de manier waarop woorden worden uitgesproken is van wezenlijk belang en vormt een onderdeel in het grote vibratiespectrum.    

     De realiteit is dat taal en communicatie niet alleen liefdevolle, kleurrijke en bewustzijn verhogende eigenschappen hebben. Zo heeft elke munt zijn keerzijde. De overtreffende trap van liegen is het misleiden van de massa uit eigenbelang om geld of macht. De meeste mensen denken dan meteen aan de propagandatechnieken gebruikt in Nazi-Duitsland. Weinigen weten echter dat de oorsprong daarvan teruggaat naar Amerika. Het waren in het begin van de twintigste eeuw Ivy Lee en Edward Barnays (1891-1995) die de grondbeginselen voor moderne propaganda legden. Ivy Lee was een journalist die later als PR manager in dienst van de Rockefellers het verdraaien van de waarheid geen probleem vond. Hij werd daarom ook wel “Poison Ivy” genoemd. Maar het grote propagandawerk kwam van Edward Barnays, een neef van de later beroemde psychiater Freud, die Ivy Lee en zijn oom als grote voorbeelden zag. Hij kwam al jong in dienst van het Amerikaanse overheidsbureau Committee on Public Information dat onder andere voor elkaar kreeg om de mening van de bevolking zo te manipuleren dat het uiteindelijk toch instemde met Amerikaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog. De psychologische kennis van zijn oom gebruikte hij om in PR-campagnes vrouwen grootschalig aan het roken te krijgen. Hij was van mening dat democratie te veel keuzes aan de bevolking overlaat en er daarom een stel “voorgeselecteerde opties” moeten worden aangegeven om zodoende de massa bewust te  manipuleren. Barnays` boeken werden verslonden en theorieën toegepast door Josef Goebbels, Nazi-chef Propaganda in het Derde Rijk, die de Jood Barnays vereerde als zijn grote leermeester.     

     Als massamanipulatie de overtreffende trap is van liegen en misleiden, dan zijn de Georgia Guidestones, de Amerikaanse versie van Stonehenge, de capstone of het summum daarvan. Op 22 maart 1980 werden zes meter hoge en tonnen wegende granieten platen geplaatst in Elbert County, Georgia/VS. Niemand weet wie precies dit kostbare bouwwerk heeft laten maken, anders dan een kleine groep “loyale” Amerikanen. In de acht belangrijkste talen ter wereld staan tien geboden gebeiteld, waarmee ongetwijfeld een vergelijking getrokken wordt met de in steen gebeitelde Tien Geboden van Mozes. Het meest cruciale verschil is het “eerste gebod” dat niet verlangt God boven alles lief te hebben maar “de mensheid onder de 500 miljoen te houden”, dus een dramatische daling van de wereldbevolking. Die noodzaak wordt in verband gebracht met eerbied voor de natuur. Dat is een grove leugen want het is niet per se het toenemende aantal mensen dat de natuur geweld aandoet maar het misbruik daarvan door een kleine elite die over alle economische middelen beschikt. Ondanks de kleinschaligheid van dit project heeft zijn internationale manipulatieve boodschap een enorme impact gemaakt. C`est le ton qui fait la musique, zeggen de Fransen oftewel de vibratie van communicatie kan alle kanten opgaan. Aan ons de keus om te kiezen voor de goede kant, die van het evenwichtige midden in het perpetuum mobile van het lemniscaat.