Licht: Tweelingziel van Water

Licht: de Tweelingziel van Water

 

In het begin zweefde Gods Geest over de wateren en God beval ”laat er licht zijn en er was licht” (Genesis 1-3)

 

         Het is tamelijk onbekend dat er grote overeenkomsten bestaan tussen het oorspronkelijke Joodse en Chinese denken zoals dat wordt verwoord in Mozes` Oude Testament, met name Genesis, en Lao Tzu`s Tao Te Ching en Hua Hu Ching, The Unknown Teachings of Lao Tzu. Het is daarom niet verwonderlijk dat ook de leringen van Jezus daarop nauw aansluiten, zo blijkt uit het boek The Parallel Sayings of Jesus and Lao Tzu. Zij putten namelijk allen uit dezelfde bron. Volgens de wetten van de analogie kan wat onbegrepen wordt in de ene filosofie vaak uitgelegd worden door een verklaring te vinden in de andere filosofie, mits ze gelijk “gestemd” zijn.

        In Genesis staat dat in het begin van de schepping, wanneer alles nog leeg en vormloos is, Gods Geest over “de wateren” zweefde. Die paar simpele regels geven ons een schat aan geheimen prijs die voor de oppervlakkige lezer toch ook weer onduidelijk blijven. Allereerst staat er dat voor de schepping al twee fenomenen bestonden, Gods Geest of Ziel en de vormloze wateren. Niet voor niets wordt voor deze oer substantie het woord wateren in meervoud gebruikt, iets dat ondoorgrondelijk en veelomvattender moet zijn dan het water dat later in Genesis wordt gescheiden van elkaar en specifiek omschreven wordt als zeeën.  Volgens de Tao Te Ching van Lao Tzu is de Tao het oerbeginsel dat altijd en overal stromend aanwezig is. Omdat de Tao dus tijd en ruimte overschrijdt, is het vormloos en dus onbeschrijfbaar.

     Een tweede opmerkelijke vergelijking is waar Genesis spreekt van leegte, de Tao te Ching het heeft over niet-zijn als begin van alles. Lao Tzu zegt dat alles wat geschapen kan worden, alleen kan ontstaan uit het ledige. In dit verband aardig om te vermelden dat volgens Lao Tzu een beker of schaal zijn functie ontleent aan het feit dat het een leegte creëert waardoor het iets kan bevatten. Leeg zijn is dus niet iets negatiefs maar juist heel praktisch en functioneel. De vormloze leegte zoals gebruikt in de Bijbel en de Tao Te Ching kan ook opgevat worden als het volledig neutrale oftewel niet-(iets specifieks) zijn, iets wat slechts vibreert dus energie is. Wanneer we al die verklaringen met elkaar verbinden, is het aannemelijk te concluderen dat de vormloze wateren uit de Bijbel dezelfde zijn als de vormloze, eeuwig stromende Tao. Wat licht hiermee te maken heeft, zal duidelijk worden uit de volgende vergelijkingen.

      Uit Genesis 3-5 blijkt dat als allereerste scheppingsdaad licht wordt gecreëerd door het te scheiden van de duisternis. Allereerst blijkt hieruit de grote belangrijkheid van licht als primair element dat nodig is om al het andere te kunnen scheppen en laten leven. Meer daarover later. Een tweede opmerking moet gemaakt worden bij het woord scheiden dat tot dusver verkeerd is begrepen en onjuist vertaald. Het kan betekenen fragmenteren/ los van elkaar maken maar ook stretchen/uit elkaar rekken zoals een accordeonist zijn instrument uittrekt. De vorm en de klank verandert wel maar het instrument blijft nog steeds een en hetzelfde geheel en kan altijd weer terugkeren naar zijn oorspronkelijke staat. Begin en eind zijn een, de Alfa en Omega zoals God zich ook noemt. Dat uitrekken in plaats van scheiden is de ware betekenis van de schepping in Genesis. Alles is vanuit het niets, lees het “neutrale”, opgerekt tot een onmetelijke frequentie, van lage en langzame vibraties tot hoog en snel. Die oprekkende beweging is als het ware een lange en diepe uitademing. Zo is uit het ene, vormloze, het andere, vormgevende, ontstaan. Uit het ene neutrale is voortgekomen een minder neutraal deel. Niet als tegenstelling maar als complement want het geheel blijft, net als de bespeelde accordeon, in stand. Zo is het lichtspectrum geschapen van het diepste infrarood tot het verste ultraviolet. Het is welbekend dat onze ogen maar een klein deel daarvan gewaar kunnen worden.

      De Tao Te Ching spreekt over de twee complementaire onderdelen van de Tao, het mannelijke Yang en het vrouwelijke Yin. De vurige, als licht penetrerende, actieve Yang bestaat naast het koele, berustende, passieve water van Yin maar beiden vormen ze een onlosmakelijk geheel. Dat komt omdat ze in de onmetelijke frequentie in elkaar overlopen en het mannelijke aspect een vrouwelijke ondertoon bezit en andersom. Dat verklaart ook waarom God in Genesis 26-27 kan zeggen “laat Ons mensen maken naar Ons beeld en gelijkenis” en zo schiep God de mens naar zijn gelijkenis, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Ook hier weer veel cruciale informatie in slechts een paar zinnen. Allereerst staat er i.p.v. Ik en Mijn het woord Ons. Dat is door de Kerk van Rome altijd foutief voorgesteld als een pluralis majestatis zoals ook koningen vaak in de wij-vorm spreken. Als alternatieve oplossing voor dit grote enigma werd aangevoerd dat God sprak vanuit de Heilige Drie-Eenheid. Echter, dat staat noch in het Oude Testament of werd door Jezus verkondigd. Dat concept is niet meer dan een dogma dat pas eeuwen later werd ontwikkeld en tot hevige discussies heeft geleid tussen de eerste kerkvaders. Het ware antwoord kan gevonden worden bij Lao Tzu die verklaart dat alles in het universum, dus ook de Tao en Gods Geest bestaat uit een balans tussen het vrouwelijk magnetische Yin en het mannelijk elektrische Yang. Dat is het antwoord waarom de God uit de Bijbel kon spreken van “Ons”, als zijnde de vereniging van Yin en Yang. Zodoende schept God mensen naar “Zijn/ Haar” beeld en gelijkenis, man en vrouw schiep Hij/Zij hen.

       Licht/vuur en water zijn de twee meest goddelijke elementen en wij zijn daarvan als mens in het beeld van God geschapen. Ze zijn de bouwstenen in onze cellen. We zijn ons niet voldoende bewust hoe uitzonderlijk licht en water en dus wij zelf eigenlijk zijn. We draaien de kraan open en er komt water uit en we strijken een lucifer en er is licht/vuur. Leonardo daVinci merkte al lang geleden op dat juist het meest simpele het meest verheven is. Water in al zijn eenvoud is namelijk uitzonderlijk variabel; het is een smeermiddel, transportmiddel, oplosmiddel, temperatuurregelaar, drukmeter, zuiveraar, bouwsteen en ga zo maar door.  Uitzonderlijk is ook dat water, niet zoals alle andere bestaande stoffen verdicht en zwaarder wordt wanneer het kouder wordt, maar juist in vaste ijsvorm minder dicht is dan in vloeibare vorm en dus op water kan blijven drijven.

      In volledig evenwicht hiermee heeft ook licht zijn vele uitzonderlijke eigenschappen: het kan de grootste afstanden doorklieven, tot miljarden lichtjaren aan toe, het schept kleur, warmte, kracht, bewustzijn en heelt ziekte. Dat water en licht/vuur in elkaars verlengde liggen moge ook blijken uit het feit dat licht kleuren voortbrengt die staan voor bepaalde emoties die in onze waterlichamen tot expressie kunnen komen. Water en licht zijn beiden onontbeerlijk voor al wat leeft maar kunnen aan het andere eind van het spectrum ook dodelijk zijn. Sinds de laatste ontdekkingen in de kwantummechanica en de opzienbarende proeven van de Japanner Emoto is ook duidelijk geworden dat zowel water als licht energietrillingen zijn, bewustzijn hebben en als zodanig ook informatie kunnen overdragen. Beiden hebben tevens de eigenschap om alles te kunnen omvormen oftewel vernieuwen. Kortom, licht en water zijn goddelijke tweelingzielen die acteren als complementerende energiefrequenties. Een te gepassioneerd licht/vuur wordt geblust door water en een te rustig, stilstaand water verdampt door de kracht van vuur/licht. Zo houden ze elkaar eeuwig in een dynamisch evenwicht, dan wint de een beetje en dan de ander. Het is deze noodzakelijke beweging die tot eeuwig leven leidt en de essentie is van ieders levenstaak: Yin en Yang in onszelf in een dynamisch evenwicht brengen of zoals de wijze Carl Jung zegt “de man moet leren zijn anima en de vrouw haar animus te ontwikkelen”. Dat inzicht leidt tot “verlichting” en ware, opofferende liefde dat niets anders is dan de ander in onszelf zijn of haar rechtmatige plaats te gunnen.

“Yin en Yang,

tijd en ruimte,

water en vuur,

omarmen elkaar en

stoten elkaar weer af

in een continu wederkerig proces

al dansend door de eeuwigheid

als man en vrouw

en samen goddelijk”