Geld moet stromen

Geld moet stromen

 

         De moderne wetenschap is er uiteindelijk ook achter gekomen wat oude culturen en holistische filosofen duizenden jaren geleden al wisten, dat alles in het universum, de aardse natuur maar ook in en rond de mens zelf, stroomt en vibreert. Het is die overal aanwezige, magnetische, aantrekkende stroom van Yin en elektrische, afstotende stroom van Yang die al dansend elkaar in een continu proces opzoeken, samensmelten en weer uit elkaar gaan. Dat is het grote geheim achter de lemniscaat, twee gelijkwaardige maar complementaire cirkels die elkaar voor altijd in een dynamisch evenwicht houden. Een lang gezocht perpetuum mobile dat berust op de natuurwet van wederkerigheid.

      

         Beweging staat voor vernieuwing en dus voor leven. Het bekende spreekwoord “rust roest” geeft aan dat niet of onvoldoende bewegen de voorhof is van verval en uiteindelijk de dood. De duizenden jaren oude Chinese geneeskunst heeft onder meer de acupunctuur ontwikkeld om de energie in ons lichaam weer evenwichtig te laten stromen. Kortom, het is zaak dat we erop toezien dat alles in het leven in balans is en blijft stromen, zowel fysiek door voldoende beweging als geestelijk en emotioneel door te streven naar voortschrijdend inzicht en vernieuwende creativiteit. Maar wat heeft dat nou met geld te maken? Alles, ten eerste is het Engelse woord currency voor geld of valuta, afgeleid van current dat niet voor niets stroom betekent. Daarnaast maakte natuurwetenschapper en filosoof Albert Einstein al duidelijk dat elke vorm van materie, dus ook geld, niet meer is dan gematerialiseerde, op een lagere frequentie vibrerende, energie. Geld moet dan ook blijven stromen tussen mensen en bedrijven om zijn werk te kunnen doen als complementair ruilmiddel en het in stand houden van materieel en spiritueel evenwicht. Echter, hier ligt nou juist een van de twee belangrijkste oorzaken van het huidige, wereldwijde financiële probleem. Ooit werd geld voornamelijk gebruikt als een praktisch ruilmiddel en daar is niets op tegen. Tegenwoordig ligt de nadruk van geld op het vermeerderen ervan, dus rijk(er) worden zonder daar een materiele inspanning tegenover te stellen en dat is onnatuurlijk. Geld is daarmee autonoom en een doel op zich zelf geworden en via sparen, beleggingen en investeringen wordt geld met geld gemaakt. Voor een kleine elite is rijkdom niet het einddoel maar het middel om financiële afhankelijkheid, een systeem van moderne slavernij, te creëren en in stand te houden. Door allerlei vormen van geldmanipulatie waar ik nu niet verder op in zal gaan, tezamen met de introductie van rentebetaling, is geld in de loop der tijd maar gedeeltelijk blijven stromen, veel te weinig naar het overgrote deel van de samenleving en veel te veel naar een uiterst kleine groep. Het oorspronkelijke ruilsysteem is dus in grote onbalans geraakt en kan vergeleken worden met een mens die naar adem snakt. Dat dit niet zomaar gebeurde maar bewust naar toe is gewerkt is te lezen in het al in 1971 geschreven en uitstekend gedocumenteerde boek “Non Dare Call it Conspracy” van Gary Allen en Larry Abraham. Een van de kwalijke gevolgen van deze handelswijze was de Grote Depressie van de 30-er jaren toen geld ook bewust werd achtergehouden voor de massa. Tot welke desastreuze gevolgen dat heeft geleid kan in elk geschiedenisboek worden nagelezen. Momenteel is geld meer dan ooit tevoren opgehoopt en grotendeels in het bezit van een uiterst kleine elite. Ter verduidelijking een paar haast ongelofelijke cijfers. Sommigen komen uit het  rapport “Working for the Few” van Oxfam International en andere van de goed geïnformeerde Amerikaanse website www.therules.org   

 

Allereerst is het vermogen van de 85 rijkste wereldburgers even groot als dat van de armste 50% van de wereldbevolking, met andere woorden 85 mensen bezitten evenveel als 3,5 miljard mensen! Onwerkelijk maar waar. De rijkste 1% van de wereld bezit 46% of bijna de helft van het wereldwijde vermogen en de rijkste 10% bezit bijna 90% van het wereldvermogen. En ondanks alle beloften neemt deze grote ongelijkheid alleen nog maar verder toe. Zoals energieblokkades in het menselijk lichaam vroeg of laat tot (ernstige) ziekte leiden, zal ook de gigantische opeenhoping van geld bij een happy few het wereldwijde corrupte economische systeem uiteindelijk in elkaar doen storten. Het is ironie ten top dat juist het World Economic Forum daarvoor heeft gewaarschuwd omdat op hun jaarlijkse vergaderingen in Davos `s wereld rijkste mensen bij elkaar komen die er wel over praten maar er verder niets wezenlijks aan doen. Zelfs niet normale belastingen afdragen want als ze dat wel zouden doen, hadden we nu geen globale crisis. Een groot deel van het wereldwijde vermogen ligt vast in tax havens waarvan ons eigen land er een van is.

      

        Dan komen we vervolgens bij de tweede belangrijkste oorzaak van de huidige financiële problemen in de wereld en dat is het bewust stapsgewijs dematerialiseren dus virtueel maken van geld. Bestond geld vroeger uit volledig gouden en zilveren munten, via goedkopere metaallegeringen, wissels en persoonlijke cheques, papieren bankbiljetten al dan niet gerelateerd aan een goudstandaard, naar plastic geld in de vorm van bank- en creditcards naar uiteindelijk volledig virtueel geld dat alleen nog in een computer wordt verwerkt. Dat virtuele geld hangt ergens in de “cloud” waarmee draadloos per smartphone kan worden betaald. Geld is bijna volkomen virtueel geworden terwijl het al langer uit het niets wordt gecreëerd. Zowel de Amerikaanse FED, als de Europese, Chinese en Japanse Centrale Banken creëren dagelijks enorme hoeveelheden geld waar niets tegenover staat. Deze “onzichtbaarheid” van geld heeft tevens geleid tot nieuwe virtuele vormen zoals allerhande derivaten en swaps. Computergestuurde algoritmen hebben daarmee de geld- en aandelenhandel al compleet overgenomen. Het internationale geldstelsel is daarmee zo intens verweven en enorm complex geworden dat zelfs de meest doorgewinterde specialisten er niet veel meer van begrijpen. Het is dan ook niet meer de vraag of maar wanneer het totale wereldwijde geldsysteem het uiteindelijk gaat begeven. Waarschijnlijk is dat bewust zo opgezet om uiteindelijk de Bijbelse profetie in vervulling te kunnen laten gaan waarbij “iedereen een merkteken krijgt op de rechterhand of voorhoofd opdat niemand meer kan kopen of verkopen zonder de naam of getal van het beest dat tevens het getal van een mens is en 666 bedraagt” (Openbaring 13: 16-18). Ik wil hier niet verder ingaan op allerlei (overigens reële) theorieën over de steeds naderbij komende werkelijkheid van geïmplanteerde chips maar focus liever op de spirituele achtergrond van het getal 666 dat de perversie is van 888. Dat laatste getal staat voor de natuurlijke en goddelijke oorsprong van het lemniscaat op elk van de drie menselijke niveaus lichaam, geest en ziel. Het lemniscaat staat voor eeuwigheid, evenwichtigheid en volledige wederkerigheid. Dat is bij de moderne mens volkomen in onbalans geraakt waardoor er een “gat” gaapt op elk van de drie niveaus. De 6 maakt de 8 niet rond waardoor er geen sprake meer kan zijn van balans. De mens als totaal wezen is een oorspronkelijk gesloten systeem dat energetisch in evenwicht is maar nu energie, d.w.z. licht, “lekt”. Oorzaak is dat we onze goddelijke verbinding en eenheid verliezen door massaal te kiezen voor “comfort” brengende maar schadelijke draadloze technologie dat elke natuurlijke levensvibratie ondermijnt en afbreekt. Door daarvan bewust af te zien en terug te keren naar alles wat de natuur ons kan bieden brengen we tevens een ware oplossing dichterbij voor de wereldwijde financiële en sociale crisis. Die ligt in het door de zure appel heen bijten en af te zien van vals comfort en veiligheid dat ons door technologie geboden wordt. Af te zien van een kille, technocratische Nieuwe Wereld Orde en terug te keren naar de oorspronkelijke Natuurlijke Wereld Orde, berustend op rechtvaardigheid, wederkerigheid, de menselijke maat, natuurlijkheid en integriteit. Als het ware het spelbord omgooien en van voren af aan beginnen, terug naar onze oorspronkelijkheid.

 

Een goed voorbeeld daarvan komt uit de Bijbel waarin het Joodse Jubeljaar wordt beschreven (Leviticus 25). Na elke 7e periode van 7 jaar (een Sabbath of Shemita jaar waarin ook het land niet werd bewerkt om het te laten regeneren) was er een 50e Jubeljaar waarin iedereen terugkreeg wat hij had verloren en waarin ook alle schulden werden kwijt gescholden. Wijze reden was om na een periode van ontstane onbalans, weer evenwicht te brengen in de samenleving zodat er nooit zoiets zou kunnen gebeuren als nu waarbij 85 personen hetzelfde bezitten als 3,5 miljard mensen. We leven momenteel in een tijd waarin het dualistische, lineaire en competitieve denken tot hoogste norm is verheven met als gevolg een grote onbalans in elke geleding van de maatschappij. Maar de tijd komt eraan dat de hoogste norm en waarde is weggelegd voor een rechtvaardige verdeling in een circulaire economie waarbij niet materiele groei maar groei in bewustzijn voorop staat. Lao Tzu heeft gezegd “eerst moet het oude worden weggegooid alvorens het nieuwe kan beginnen”. Dus bereid je alvast maar voor op de komende grote omwenteling die al het bestaande onnatuurlijke zal vernietigen alvorens er weer een glorieuze tijd aanbreekt waar ieder weldenkend en welvoelend mens naar uitziet.